ActUmail.nlģ Publisher Zedenrecht

Zedendelinquenten en het Strafrecht

De strafrechtelijke aanpak van plegers van seksuele delicten

Typologie, Seksuologie, Criminologie en Penologie van zedenmisdrijven en (minderjarige) zedendelinquenten

serie: Methodische vaardigheden voor professionals

mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2006 ISBN 978907847002x

Deze uitgaven zijn online te bestellen

Bestel Adobe Reader Abonnees kunnen hier inloggen Uw abonnement biedt u toegang tot de publicatie; de mogelijkheid tot downloaden en het online raadplegen van update informatie.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Seksuologie

3. Criminologie

4. Zedelijkheidswetgeving

5. Jeugdstrafrecht

6. Empirisch onderzoek

7. Dwangbehandeling van dranghandeling

8. Bijlagen

8.1 Interviewprotocol

8.2 Vertaling tests

8.3 Verjarings- en executie termijnen

8.4 Landelijke statistieken zedendelinquenten

Samenvatting

Summary

Literatuur

Rechtspraak tot 1997

Rechtspraak vanaf 1997

Trefwoorden

Namenregister

Voorwoord van prof. dr. Jos Frenken 1997

Recent is aangetoond dat veel seksuele delinquenten al in hun puberteitsleeftijd zijn begonnen met seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen en kinderen. Daar is nooit aandacht aan besteed door de sociale omgeving van die jongeren. Seksueel gewelddadig gedrag door jongeren wordt in de samenleving nog veelal afgedaan als behorend bij een onschuldige experimenteerfase die wel overgaat als de jeugdige ouder wordt. Veel inzicht in deze specifieke groep plegers is er nog niet: wat is de aard en omvang van de delicten? Wat voor jongeren zijn de plegers? Hoe doet justitie deze zaken af? In welke mate wordt binnen het jeugdstrafrecht gebruik gemaakt van behandelvormen gericht op recidivepreventie?
In Minderjarige zedendelinquenten geeft de jurist en criminoloog Michael Boelrijk antwoord op deze vragen. Hij onderzocht daarvoor ó na een uitvoerige literatuurstudie ó 182 dossiers van minderjarige verdachten en interviewde een aantal van hen. Hij brengt deze groep jongeren in kaart zowel vanuit een forensisch-seksuologisch en criminologisch perspectief als vanuit een juridisch perspectief. Boelrijk documenteert dat jeugdige plegers een heterogene groep vormen: heterogeen in de aard van de seksuele handelingen, de delictsituatie, de leeftijd van de slachtoffers, de mate van geweld, recidive, etnische achtergrond en criminele antecedenten. Even divers blijkt de afdoening te zijn van de 182 gevallen door politie, Openbaar Ministerie en de rechter. De afdoening en de registratie daarvan blijken nogal wat gebreken te vertonen.
Omdat sepot met een reprimande en jeugddetentie lang niet altijd effectief zijn, pleit de auteur voor het optimaal benutten van justitiŽle behandelvoorzieningen. Hij geeft het belang aan van een "stok achter de deur". Deze stok is een juridische titel voor de behandeling. Een jeugdstrafrechtelijke behandelingsmaatregel legt de rechter nu nog veel te weinig op bij jeugdigen met een verhoogd recidiverisico. Het belang van deze studie is dat zij een brug slaat over de kloof tussen het jeugdstrafrecht en de intramurale en ambulante jeugdzorg voor deze groep plegers.
Als het centrale doel het terugdringen is van het aantal slachtoffers in de naaste en verre toekomst en als psycho-educatie en het aanleren van prosociaal seksueel gedrag dat kunnen bevorderen, dan is het essentieel dat juristen hun weerstanden tegen deze behandelvormen laten varen om de mogelijkheden die het jeugdstrafrecht daartoe biedt optimaal te benutten.
Dit boek is de beste Nederlandse studie op dit gebied ten behoeve van kinderrechters, officieren van justitie, advocaten, medewerkers van jeugd- en zedenpolitie en werkers in de jeugdzorg.

Prof. dr. J. Frenken, seksuoloog, voorzitter van de Vereniging voor Forenische Seksuologie

Vragen, problemen of feedback ? Hier is de responslink. Gebruik gerust onze vindfunctie.

Search this site powered by FreeFind

Trefwoorden U dient te zijn ingelogd om gebruik te maken van de trefwoorden verwijzingen

`incest' pleger 29, 235
Adolescenten 5
AIDS 116, 214
Attachment 39
AVAS 120
Beliefs 39
benadering
blitz attack 209
con approach 209
directe 209
misleidend 209
onmiddellijke overrompeling 209
surprise approach 209
verrassings 209
Bestialiteit 5
Bewegen tot 99, 105
Binnendringen 213
Bio psycho sociale leermodel 13
Bloedschande 109
Buiten echt 100
Cognitieve distorsie 14
Commitment 39, 42
Condoom 214
Delict scenario 34
Delinquent 6
Deviantie 7
Dierenmishandeling 5
Dissociatieve stoornis 12
DSM IV 17
Etniciteit 200
Feitelijkheid 8, 73, 87, 96, 122
Fetisjisme 6
Frottage 6
Gang rape 204
Geslachtelijkheid 15
geweld
expressief 212
gematigd 211
gering 211
instrumenteel 212
veel 211
HALT 217
Hands off 6
Homoseksuele ontucht 103
Hulpmiddelen 211
Incest 28, 110
Involvement 39
Jeugdige 5
Kind 107
Leeftijdgenoten 27
Leeftijdscriterium 27
Leerproject Seksualiteit 166, 195
Life events 40, 43
Minderjarige zedendelinquenten 4
Missing observations 196
Necrofilie 6
Onbesproken gedrag 105
Ontucht 117
Ontuchtig 96
Ontuchtige handelingen 95, 100
Opleiding toevertrouwd 108
Parafilie 17
Pedo 26, 29, 235
Pedofiel 25
Pedoseksueel 25
Pedoseksuelen 24
Peergroup 7
Penetratie 213
Persoonlijkheidsonderzoek 156
Pieter Baan Centrum 156
Pleger 6
Politiesepot 217
Preoccupatie met seks 11
Prepuberalen 5
Promiscue 89
Psychodynamisch georiŽnteerde modelbenadering 12
Pubers 5
rol
afhankelijke 206
coŲrdinerende 206
observerende 206
ondersteunende 206
op de uitkijk 206
participerend 206
stimulerende of initiŽrende 205
Schennis 78
Seksueel binnendringen 6, 83
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 116
Seksueel geweld pleger 29, 236
Seksuele daad 6
Seksuele handelingen 70
SM 91
SOA 116
Sorgdrager 172
Systematische specialiteit 113
Vergelding 147
empirische vergelding 147
metafysische vergelding 147
Verleiden 99
Verleiding 99
Voyeurisme 6
Wetenschap 99
Zedendelinquentie 5
Zedenvandalisme 29
Zedenvandalist 236
Zorg toevertrouwen 107

Namenregister
Abel 17
Bartels 145, 147, 175
Beaufort 71
Bol 146
Bovenkerk 45
Brongersma 69
Bruinsma 12, 65
Doek 158, 167, 168, 170, 175
Fokkens 97, 118, 127, 129, 145, 147, 162, 168, 172, 173
Frenken 13, 24, 31, 32, 57
Freud 14
Hazewinkel Suringa 144
Hirsch Ballin 72
Hirschi 39
Hulsenbek 130
Johnson 26
Knight 30, 31, 33
Korthals Altes 117
Marques 62
Marshall 23
Melai 70
Modderman 69
Prentky 30, 31, 33
Regout 69
Sandfort 64
Savornin Lohman 74
Sorgdrager 76, 117, 175
Vaillant 71

 

De publicatieserie Methodische vaardigheden voor professionals is de kwaliteitsgarantie voor professionele beroepsbeoefenaars: (juridische) dienstverleners, P&O-ers, HR-managers, vertrouwenspersonen en hulpverleners. Deze serie is met name ook geschreven voor advocaten, mediationfunctionaris, medewerkers juridisch loket en rechters. De reeks methodische vaardigheden voor professionals biedt student en beroepsbeoefenaars inzicht in door de beschrijving van achtergronden en zeker ook betekenis en concrete toepassing van methodische vaardigheden. Ieder deel uit de reeks presenteert een of meer methoden, werkwijzen dan wel een methodiek dat wil zeggen samenhangend geheel van inzichten inzake het professioneel handelen. Elke uitgave in deze reeks bevat een geheel aan handreiking, vragenlijsten en stroomdiagrammen voor het uitvoerend werk. ActUmail publicatieseries vindt u hier

Vragen, problemen of feedback ? Hier is de responslink. Gebruik gerust onze vindfunctie.

Search this site powered by FreeFind

Andere interessante publicaties:
Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externen

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit

Checklist ongewenst gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag

'Herstelbemiddeling tussen slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiŽle, financiŽle en emotionele schade.í Tijdschrift voor de Politie 64 (2002). English abstract

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. auteurs: Michael Boelrijk &  Bert la Poutrť ISBN 978903133636x

`Arbo-klachtrecht als Human Resources Management instrument', Personeelsbeleid 36 (2000)

'Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid' Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000)

`Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over intimidatie begrijpelijk ?', Nederlands Juristen Blad 75 (2000),

`Sociale vaardigheidstraining voor (minderjarige) plegers ?í in: A. Collot d'Escury-Koenings, A. v/d Linden & T. Snaterse (red.) Van Preventie tot straf, Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (1999) geactualiseerde versie 2005.

`Geen verplichte HIV-test . Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Meijers.' Tijdschrift voor de Politie 60 (1998)

`Taak en organisatie van de zedenpolitie', Tijdschrift voor de Politie 59 (1997)

'Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.' Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996)

`Kinderen als getuigen', Proces (1995)

Boekbespreking: `Binnen de steen van dit bestaan. Over rechtsbescherming en totale instituties.' Recht en Kritiek 21 (1995)

`Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen', Tijdschrift voor de Politie 57 (1995)

`Het recht van de Kwartaalkursus', Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 15 (1993)