Zedenrecht.nl zedenwetgeving Nederland Zedendelinquenten / seksuele delicten / zedenmisdrijven

Zedendelinquenten en het Strafrecht

De strafrechtelijke aanpak van plegers van seksuele delicten

Typologie, Seksuologie, Criminologie en Penologie van zedenmisdrijven en (minderjarige) zedendelinquenten ActUmail uitgeverij 2006 ISBN978907847002x bestel: http://actumail.biedmeer.nl

©1997-2010 M.N.A. Boelrijk    Voorwoord van prof. dr. J. Frenken

Rechtspraak intimidatie tot 1998 Retour

Datum:

Rechter:

Naam:

Artt.:

Essentie:

990609

hof den haag

V.Dijke (GVP) belediging homoseksueel

137c Sr

belediging van homoseksueel / vrijheid van godsdienst / vrijheid van meningsuiting.

990608

hr

ontuchtige grootvader

249

r.o. 3.4 Vooropgesteld moet worden dt onder degene aan wiens zorg en waakzaamheid de minderjarige is toevertrouwd in de zin van laatstgenoemde bepaling, ook degene valt aan wie de feitelijke zorgplicht tijdelijk of gedeeltelijk is overgedragen en dat het antwoord op de cvraag of die sitautie zich voordoet, afhakelijk is van alle omstandigjheden van het geval, zoals het overicht dat tussen de verdachte en de minderjarige bestaat op grond van de aard en graad van bloedverwantschap,. de plaats waar de tenlastegelgde gedragingen plaaatsvonden en deleeftijdvan de verdachte en van de minderjarige alsmede de duur vn de betrekking tussen beiden.

990518

hr

Mede seks. binnendringen

242

Handelingen die "mede" bestaan uit seksueel binnendringen

990323

hr

fotosessie als feitelijkheid

242

Feitelijkheid izv art. 242. Psychische druk door de V., die de meisjes naar huis nam voor het maken van fotosessies. Te verleiden tot seksuele handelingen en V. hen wilde brengen tot iets dat hun in het begin niet voor ogen stond.

990309

hr

internet provider info

Personalia verdachjte door internet-provider aan justitie bekendgemaakt / geen onrechtmatige bewijsgaring

990202

hr

feitelijkheid cfm 242

feitelijkheid cfm 242

990115

rb Arnhem, militaire kamer

Marechaussee

246

Acht maanden detentie voor ontucht met Ecuadoraanse reister door marchechaussee.

981202

hof den bosch

kerkrecht

De psychiater mw. H. Bausch had niet een echtgenote:"niet al te intelligente, infantiele, neurotische vrouw" met een "geringe diepgang en een beperkte gewetensvorming" noemen zonder de vrouw te hebben gesproken.

981201

hr

kinderporno door aan zorg toevertrouwd

240b

Afbeelding ontuchtige handeling onvoldoende als tll 240b.

981201

hr

verhouding 240b/416 heling

240b, 416

Kinderporno door msidrijf verkregen / verhouding tussen 240ben 416

981103

hr

wakker wordende en verzettende vrouw

242

Seksueel binnendringen bij slapende vrouw die wakker wordt en zich verzet.

981020

hr

pij obv 1 rapport

77

Voorwaardelijke plaatsing in inrichting voor jeugdigen mede gebaseerd op rapport dat is opgemaakt door psycholoog X onder supervisie psychiater y. Nu dit rapport niet is ondertekend door x en niet inhoud waaruit supervisie Y bestond noch dat Y verdachte heeft onderzocht, had hof maatregel niet mogen opleggen.

980909

rb roermond

Lambertusschool, Swalmen leraar

249

Drie jaren celstraf voor ontucht met twee leerlingen en bezit kinderporno.

980616

hr

belang klachtgerechtigde

Belang van klachtgerechtigde brengt mee dat opsporingsonderzoek achterwege blijft als geen klacht is gedaan, tenzij klachtgerechtigde (i.c. door aangifte) te kennen heeft gegeven zo'n ondezoek te wensen.

980512

hr

dienstverlening

22b Sr ziet op duur vrijheidsstraf die rechter overweegt op te leggen

980421

hr

kinderporno bezit

240b, 245Sr

Enkelvoudige bezit is "in voorraad hebben", niet langer vereist

980421

hr

tongzoen

242 Sr

ook een tongzoen onder dwang geven moet aangemerkt worden

980407

hr

specialis jeugdprostitutie

250ter

248ter is geen specialis van 245 of 247 Sr._Ook een mija die reeds eerder als prostitue werkte, kan tot prostitutie

980407

hr

feitelijkheid

242

omschrijving feitelijkheid als "misbruik maken van uit feitelijke

980398

hr

bewijs verkrachting

242

980331

hr

klachtvereiste is gew. inzicht

247 Sr, 1 Sr

invoering van klachtvereiste in art 247 Sr geeft blijk van een

980331

rb. middelburg

verjaring

Wijziging verjaringstermijn / overgangsrecht

980331

hr

verzuim klacht

hof kon uit verklaringen klachtgerechtigde afleiden dat

980324

hr

hypnose

247 oud-Sr

ontucht met in trance / onder hypnose gebrachte vrouw

980324

hr

dwang bij sluimertoestnd

242 sr

Dwang niet aangenomen indien gemeenschap plaats vindt

980317

hr

hypnoseverklaring

verklaring onder hypnose gehoorde getuige niet bruikbaar

980304

Supreme court USA

seks. intimid homo

980224

hof den bosch

medische tuchtzaak / psychiatrische rapportage buiten betrokkene om. Ondermijning vertrouwen in stand des geneeskundigen

980204

hof adam

klachtrecht

klachtrecht / vervolgingsbeleid / verkrachting

980127

hr

DNA

Ontkenning V. en overtuigingsskracht DNA-onderzoek. Agwijzing DNA-tegenonderzoek ontoereikend gemotiveerd. DNA onderzoek voor i

980120

hr

foto openhouden vagina, billen is ontucht

240b, 249 Sr

doen of laten openhouden billen of vagina minderjarig stiefkind

980120

hr

dwingen tot seks met hond

246 Sr

iemand dwingen tot seksuele handelingen met een hond valt onder art. 246 Sr. Aanranding beperkt zich niet tot handelingen tussen mensen. Niet noodzakelijk dat pleger zelf lichamelijk deelneemt aan sexuele activiteit

971231

rb haarlem

psych. patiŽnt Sl.

243

veroodrdeling verkrachting van psychiatrische patiŽnt

971217

IVRK

IVRK (New York, 201198, Trb. 1990, 46) op 171297

971216

rb den haag

pastoor

242

pastoor veroordeelt voor verkrachting van dochterje van

971203

hof den bosch

batt women syndrom partnerdoding

41 Sr

partnerdoding, noodweer, mishandelingsasyndroom

971113

rb utrecht

249 + 240b

Veroordeling voor misbruik pleegkind, ontucht en kinderporno

971025

hof arnhem

242

verkrachting

970930

hr

stiefouderlijk gezag

249

Aanwenden door V van zijn stefouderlijk gezag is een feitelijkheid,

970930

hr

stiefouder

242 Sr, 249 Sr

stiefouderlijk gezag heeft feitelijke betekenis.

970731

Rb. Rotterdam

de zingende agent

246 Sr

sexuele intimidatie. politieagent veroordeeld voor

970715

Rb. Amsterdam

kinderporno thailand

240

veroordeling voor maken kinderporno in Thailand

970626

Rb. Den Bosch

240b

perikelen rond kinderporno art.

970624

hr

247

ontucht. groot leeftijdsverschil en het daaruit

970605

Rb. Arnhem

verjaringaanvang niet door huiartsgesprek

Verjaring/eenmalig gesprek met huisarts onvoldoende

970528

Rb. Maastricht

battered women syndrom

41 Sr

Beroep op noodweer (exces) opbasis van

970423

hr

klachtvereiste voor oppas

247 lid 2; 249; 1 lid 2 Sr

klachtvereiste geldt ook voor ontucht gepleegd voor 1 dec91.

970310

Hof Leeuwarden

sluimeren

242

vrijspraak verkr. igv voordoen als vriend van een slapende

970225

EHRM

Medisch geheim HIV-pos.

8 EVRM

er dient een grote mate van vertrouwelijkheid te bestaan

970200

Epe fotocentrale

970107

hr

opsporing zonder klacht

zonder klacht kan algemeen oriŽnterend onderzoek worden

960916

hr

9jaar gevang

242, 298 Sr

strafmaat 9jr, door sl. willekeurig te kiezen, te volgen,

960528

hr

klacht

ontucht met minderjarige,

960319

hr

heroÔnespuiten in auto

28 Politiewet (oud)

OA hoeven niet aan te nemen dat de persoon in

951113

wet van

Geen verspreidingsoogmerk meer bij kinderporno

240b Sr

strafmaat verhoging

950918

rb maastricht

civielr verjaring

3:310 BW

de eis van bekendheid met de schade, zie 3:310 BW, igv. de benadeelde in staat is te beseffen dat haar aangedane leed (incest) kan leiden tot vermogensr. en ook in staat is aan de daardoor geleden schade uiting te geven. Daaraan doet niet af het feit dat zij 10jr. eerder (op 14-jarige lft) aangifte heeft gedaan.

950095

hr

941129

hr

feitelijkheid

242 Sr

uitleg feitelijkheid in art 242 Sr

941122

hr

242 geen specialis

242, 246 Sr

verhouding tussen 242 nw- sr en 246 nw-Sr is geen

940707

wet van

verjarings- enklachttermijnen zedendelicten

245 lid 4

940707

wet van

jeugdstrafrecht

77-77cc Sr

940617

Hof Arnhem

Jolanda

940607

hr

242

ruime uitleg seks.binnendringen

940222

hr

242 Sr

ruime uitleg van sexueel binnendringen

940111

hr

geweld tegen dier

242, 246 Sr

art. 242 en 246 Sr na bedreiging met geweld tegen dieren

921223

wet van

Kinderporno gegevensdrger ipv informatiedrager

240b Sr

911009

wet

zedelijkheidswetgeving herziening

239-249 sr

910305

hr

ongew. intimiteit

249 lid 2 sub 1 Sr

geen gezagsrelatie izv. art. 249 lid 2 sub 1 Sr tussen

901204

hr

onmacht

243, 247 Sr

onmacht is fysieke weerloosheid

901009

hr

aan waakzaamheid

249 lid 2 onder 1 Sr

uitleg van "aan de waakzaamheid toevertrouwd izv. art. 249 lid 2 sub 1 Sr

901002

hr

klacht en samenloop

245 Sr

klachtvereiste van art. 245 Sr en samenloop

900626

hr

biologische vader

249 Sr

art. 249 Sr is niet van toepassing op de louter biologische

891219

hr

gezag

249 sr

uitleg van "aan zijn gezag onderworpen" in art.249 Sr

891128

hr

slaapmiddel

243 Sr

fysieke weerloosheid door de daderteweeggebracht door

890228

hr

geestelijke weerloosheid

243, 247 Sr

onmacht izv artt. 243 en247 Sr ziet slechts op fysieke,

881220

hr

239 Sr

verandering van wetgeving in art 239 Sr

880322

hr

vrees geweld

242 Sr

bedreiging met geweld door het scheppen van een zodanige bedreigende situatie dat vrees voor geweld gerechtvaardigd was

880209

hr

verkrachting buiten echt

242, 246 Sr

242 is systematische specialiteit van 246 Sr

850703

wet van

239, 240 gewijzigd; 240bis, ter, 250, 250bis ingetrokken

850703

wet van

Kinderporno

240b Sr

850426

Hof Arnhem

laten betasten geen ontucht

247

het laten betasten van de al dan niet door kleren bedekte,

790101

hof Amsterdam

Hells's Angels

242

centraal staat het recht van de vrouw om in vrijheid te bepalen met wie zij gemeenschap wil hebben.

710408

wet van

afschaffing homosekualiteit

248bis

520226

hr

360718

wet van

bescherming bewustelozen en onmachtigen

243 sr

110520

wet van

zedelijkheidswetgeving herziening

verbod op pornografie, homoseksualiteit, verleiden mija, souterneurschap, voorbehoudsmiddelen en abortus

Rechtspraak zoals besproken in Boelrijk (1997). De laatste p.xx verwijst naar Boelrijk waar de uitspraken zijn toegelicht. Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht. De strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EHRM 22 april 1993 `Modinos vs Cyprus', Serie A nr. 259     p. 104

EHRM 16 februari 1997 `Laskey, Jaggard en Brown vs UK'     p. 88

Hoge Raad der Nederlanden

HR 3 december 1906, W 8468 `Venlose koppelaarster'     p. 105

HR 5 februari 1912, W 9292     p. 89

HR 18 juni 1917, W 10143; NJ 1917, p.849     p. 106

HR 15 februari 1926, W 11493; NJ 1926, p.264     p. 96

HR 16 juni 1930, W 12191; NJ 1930, p.1339     p. 99

HR 15 februari 1932, NJ 1932, p.289 m.nt. T `Oude Kijk in 't Jat      p. 112

HR 20 februari 1933, NJ 1933, p.918 m.nt. T. `Veearts'     p. 123

HR 9 april 1934, NJ 1934, p.1058 m.nt. WP     p. 85

HR 9 december 1935, NJ 1936, 196     p. 93

HR 2 maart 1936, NJ 1936, 360     p. 106

HR 29 juni 1942, NJ 1942, 661     p. 80

HR 19 maart 1946, NJ 1946, 209     p. 114

HR 14 januari 1947, NJ 1947, 160 m.nt. WP     p. 101

HR 15 februari 1949, NJ 1949, 275     p. 99

HR 14 november 1950, NJ 1951, 87     p. 81

HR 27 februari 1951, NJ 1951, 334 m.nt. WP     p. 95

HR 4 mei 1953, NJ 1953, 488 m.nt. BVAR     p. 81

HR 10 september 1957, NJ 1958, 63 m.nt. WP `Zwarte Ruiter'     p. 159

HR 20 januari 1959, NJ 1959, 102 m.nt. WP     p. 93, 98, 99, 120

HR 20 oktober 1979, NJ 1980, 93     p. 127

HR 21 juni 1960, NJ 1961, 417 m.nt. WP `tuinman'     p. 109

HR 6 maart 1962, NJ 1962, 483 m.nt. WP     p. 106

HR 26 juni 1962, NJ 1963, 11 m.nt. WP `Moord op Marcel N.'     p. 116, 154, 172

HR 28 mei 1963, NJ 1964, 108 m.nt. WP     p. 100

HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63 m.nt. E `Antilliaanse amokmaker'      p. 159

HR 9 januari 1968, NJ 1969, 24 `in knie wielrijdster knijpen'      p. 84, 95

HR 17 november 1970, NJ 1971, 373 `Chick'     p. 78

HR 13 juni 1972, NJ 1973, 297 m.nt. A.L.M.     p. 78

HR 31 oktober 1972, NJ 1973, 39 `Wateren'     p. 96

HR 19 november 1974, NJ 1975, 133     p. 78, 79

HR 15 februari 1977, NJ 1978, 36 `verkrachting prostituťe'     p. 89

HR 8 maart 1977, NJ 1977, 377 m.nt. ThWvV     p. 108

HR 3 mei 1977, NJ 1977, 692 m.nt. GEM     p. 129

HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 m.nt. ThWvV `Cito'     p. 93

HR 25 september 1981, NJ 1982, 541     p. 160

HR 15 juni 1982, NJ 1983, 153 m.nt. ThWvV     p. 91

HR 18 oktober 1983, NJ 1984, 310 m.nt. A.L.M.     p. 67 ,80

HR 30 september 1986, NJ 1987, 414     p. 108

HR 26 mei 1987, NJ 1988, 140 m.nt. ThWvV     p. 124, 127

HR 16 juni 1987, NJ 1988, 156 m.nt. GEM     p. 86, 89, 91

HR 9 februari 1988, NJ 1988, 613 m.nt. GEM `verkrachting-buiten-echt'      p. 114

HR 22 maart 1988, NJ 1988, 785 m.nt. ThWvV     p. 86

HR 11 oktober 1988, NJ 1989, 455     p. 105

HR 21 februari 1989, NJ 1989, 668 m.nt. 'tH     p. 118

HR 3 oktober 1989, NJ 1990, 443 m.nt. GEM     p. 105, 181

HR 19 december 1989, NJ 1990, 292 m.nt. v.V. (beschikking) `handtastelijkheden'.      p. 108

HR 16 januari 1990, NJ 1990, 609    p.  112

HR 26 juni 1990, NJ 1991, 95 m.nt. 'tH `zijn kind'     p. 107

HR 11 juni 1991, NJ 1991, 810     p. 80

HR 14 januari 1992, DD 92.171     p. 155

HR 28 april 1992, NJ 1992, 629     p. 108

HR 23 juni 1992, NJ 1993, 8     p. 108

HR 15 december 1992, NJ 1993, 333 m.nt. Kn     p. 93

HR 9 maart 1993, NJ 1993, 678     p. 177

HR 23 maart 1993, NJ 1993, 722     p. 127

HR 29 juni 1993, NJ 1994, 48 m.nt. Th.W.v.V. `weigerachtige observant'      p. 167

HR 16 februari 1994, NJ 1994, 32 m.nt. Sch, `Weten dat'     p. 90, 100

HR 22 februari 1994, NJ 1994, 379 m.nt. 'tH     p. 74, 83, 84

HR 22 november 1994, NJ 1995, 157     p. 115

HR 29 november 1994, NJ 1995, 201 `vergrendelen autoportieren'      p. 96

HR 13 december 1994, NJ 1995, 252 `In- en uitvoer van cocaÔne      p. 112

HR 21 februari 1995, NJ 1995, 415 m.nt. 'tH     p. 85

HR 28 maart 1995, NJ 1995, 454 `bedreiging toekomstige vriend'      p. 96

HR 2 mei 1995, RN 1996, nr. 541     p. 84

HR 9 mei 1995, DD 95.346 `Karateleraar'     p. 81

HR 30 mei 1995, NJ 1995, 620 m.nt. 'tH `reclassingswerker is ambtenaar'      p. 108

HR 13 juni 1995, rolnr.99603, NJB 1995, 103     p. 8, 96

HR 28 mei 1996, rolnr.102526, NJB 1996, 75     p. 88

HR 7 januari 1997, NJ 1997, 361 m.nt. 'tH `stiefkind'     p. 107

HR 7 januari 1997, NJ 1997, 474 m.nt. Sch `onderzoek zonder klacht'      p. 129

HR 1 april 1997, NJ 1997, 442 `combinatie met taakstraf'     p. 175

HR 29 april 1997, rolnr.104237, NJB 1997, 95     p. 108

HR 10 juni 1997, NJ 1997, 600 `beetje achterlijk'     p. 91

HR 24 juni 1997, rolnr.105005, DD 97.318     p. 118

GERECHTSHOVEN

Hof 's-Hertogenbosch 30 december 1992, NJ 1993, 147     p. 83

Hof Amsterdam 29 maart 1993, NJ 1993, 516     p. 127

Hof Amsterdam 2 juli 1993, NJ 1993, 565     p. 84

Hof Amsterdam 8 juni 1994, rolnr.1293/94 `Renť O.3'     p. 102

Hof Leeuwarden 10 maart 1997     p. 87

Hof 's-Hertogenbosch 19 maart 1997, NJ 1997, 350 `combinatie taakstraf'      p. 175

Hof Leeuwarden 1 mei 1997 `MZD doodslag op Jetty de H.'     p. 154

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK

Rb Rotterdam 16 juli 1897, W 7064     p. 93

Rb Utrecht 28 februari 1939, NJ 1940, 528     p. 74

Rb 's-Hertogenbosch 13 october 1949, NJ 1951, 338     p. 104

Rb Rotterdam 24 november 1960, NJ 1961, 400     p. 117

Rb Amsterdam 16 juli 1993, rolnr.13-013108-93 `Renť O.1'     p. 102

Rb Dordrecht 3 februari 1994, rolnr.11-005086-93     p. 75

Rb Haarlem 24 februari 1994, rolnr.15-064670-92     p. 75

Rb Leeuwarden 4 april 1996, RN 1996 nr. 593     p. 87

Rb Den Haag 24 juli 1996, NJB 1996, p.1191     p. 172

Rb Leeuwarden 17 september 1996     p. 154

©M.N.A.Boelrijk 1997-2010 The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.